Allama Inayatullah Mashraqi was the founder of:

  • Subject:  Generic
  1. Mujahid Tahreek
  2. Tahreek-e-Khatam-e-Nabawat
  3. Khaksar Tahreek
Correct Answer: Khaksar Tahreeq