The last King of Afghanistan was:

  • Subject:  Generic
  1. Habibullah Khan
  2. Muhammad Zahir Shah
  3. Sardar Duad Khan
  4. Amanullah Khan
Correct Answer: Muhammad Zahir Shah